ข่าวประชาสัมพันธ์

Sep 06

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดBig Cleaning Day และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์    อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ประจำปี 2561 ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก  ความสามัคคี  การทำงานเป็นทีม  และสร้างขวัญ  กำลังใจแก่บุคลากร  โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง  คือ  ช่วงเช้าเป็นการร่วมกันทำความสะอาดใหญ่ประจำปี  ตามบริเวณที่กำหนด   ช่วงบ่าย  เป็นกิจกรรมสันทนาการ  พร้อมมอบรางวัลหน่วยงานดีเด่น 5ส  ในปีนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมดจำนวน  55  หน่วยงาน  และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจำนวน 20 หน่วยงาน  จากกิจกรรมดังกล่าวทำให้พื้นที่อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  มีความสะอาด  ปลอดภัยต่อการทำงานและการให้บริการแก่ผู้ป่วย  รวมทั้งยังเกิดความสามัคคีจากการได้ทำกิจกรรมร่วมกันด้วย กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 450 คน

     นายแพทย์เกรียงศักดิ์ งามแสงสิริทรัพย์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  กล่าวว่า กิจกรรม Big Cleaning Day และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์  จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการทำงานเป็นอย่างดียิ่ง  เป็นการแสดงออกถึงความพร้อมเพรียง  ความรักใคร่สามัคคีของบุคลากรในองค์กร  พัฒนาศักยภาพพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพบริการของผู้ปฏิบัติงาน  ทำให้บุคลากรในแต่ละหน่วยงานทุกคนมีส่วนร่วม และเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้การพัฒนาองค์กรดียิ่งขึ้นสืบไป  

 

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

Read 162 times Last modified on Monday, 01 October 2018 10:54