ข่าวประชาสัมพันธ์

Sep 23

งานประชุมวิชาการประจำปีศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก ครั้งที่ 5

หน่วยศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดงานประชุมวิชาการประจำปีศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก  ครั้งที่ 5   ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  ในระหว่างวันที่  20 – 21 กันยายน 2561

งานประชุมวิชาการประจำปีศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก   ครั้งที่ 5  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือด และทรวงอก แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง  ภายในงานประกอบด้วย การจัดบรรยายวิชาการด้านศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการ  การจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องมือ ยา และเวชภัณฑ์ จากบริษัทเอกชน  งานประชุมวิชาการดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมาก ทั้งนี้  หน่วยศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก จะดำเนินการจัดประชุมวิชาการฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนาระบบการบริการรักษาพยาบาลให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นต่อไป

ข่าว  :  นายแพทย์ชวลิต วงศ์พุทธะ หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก

ภาพ  :  งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

Read 157 times Last modified on Monday, 01 October 2018 10:32