ข่าวประชาสัมพันธ์

Aug 16

กาย ใจ มีคุณค่า พัฒนาสู่การดุแลยุค 4.0 งานพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  จัดการประชุมวิชาการประจำปีฝ่ายการพยาบาล  เรื่องกาย ใจ มีคุณค่า พัฒนาสู่การดุแลยุค 4.0”  ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต  ชั้น3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดการประชุมวิชาการประจำปีฝ่ายการพยาบาล  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิวัฒนาการใหม่ๆ  ด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด  และผู้เข้าร่วมโครงการได้สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนางานด้านการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด  การประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วย การบรรยาย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  นายแพทย์ดนณ แก้วเกษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา รวยสูงเนิน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พระครูภาวนาโพธิคุณ  และดร.เรณู  มิ่งพันธุ์  เตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการทั้งด้านกายและใจ  สู่การดูแลผู้ป่วยยุค 4.0 ต่อไป

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

Read 123 times Last modified on Friday, 17 August 2018 11:27