ข่าวประชาสัมพันธ์

Feb 04

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาวะผู้นำที่เหมาะสม ณ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (KM) สำนักงานผู้อำนวยการ  ในหัวข้อ ภาวะผู้นำที่เหมาะสม”  เวลา  08.30 – 16.30 น.    ห้องประชุมนพดล  ทองโสภิต  ชั้น อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2561

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สำนักงานผู้อำนวยการ  “ภาวะผู้นำที่เหมาะสม”   การจัดอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร พัฒนากระบวนการทำงานจากปัญหา อุปสรรค และมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่ดี ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน สอดคล้องสนับสนุนตามมาตรฐานโรงพยาบาล JCI ในการสร้างบุคลากรที่เข้ารับการอบรมให้มีภาวะความเป็นผู้นำที่เหมาะสมสามารถแก้ไขปัญหาได้  มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ในรูปแบบของการทำงานเป็นทีม  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุญฤทธิ์ สมบัติหลาย และทีมงานจากสำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นวิทยากรในการอบรม  ในการอบรม ผศ.ภัทรพงษ์ มกรเวส  ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ๋ฯ  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม    มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 47 ท่าน ประกอบไปด้วย หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยและคณะทำงานโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานผู้อำนวยการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  

ข่าว/ภาพ : งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

Read 145 times Last modified on Monday, 05 February 2018 13:50