ข่าวประชาสัมพันธ์

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 284

May 29

งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ จัดประชุมวิชาการฟื้นฟูหัวใจทางคลินิก

โครงการประชุมวิชาการด้านการฟื้นฟูหัวใจทางคลินิก  เรื่อง Cardiac rehabilitation in patients with coronary heart disease: evidence-based and clinical practice updates 2017  ณ ห้องประชุมนพดล  ทองโสภิต อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2559

งานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ  ฝ่ายปฏิบัติการ  ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดโครงการประชุมวิชาการด้านการฟื้นฟูหัวใจทางคลินิกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิต  ส่งเสริมสุขภาพจิตลดภาวะเครียดและซึมเศร้า  เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย  รวมไปถึงเป็นการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยให้กว้างขวาง  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประกอบด้วย  แพทย์  พยาบาล  นักกายภาพบำบัด  เภสัชกร  และสาขาวิชาชีพอื่นๆ  ที่มีความเกี่ยวข้อง  วิทยากรโดย  นักกายภาพบำบัดมนตรี  ยาสุด  นายแพทย์ไกรสร  อนุตรพงษ์พันธ์  แพทย์หญิงพจีมาศ  กิตติปัญญางาม  ผศ.สมเกียรติ  แสงวัฒนาโรจน์  พยาบาลวิชาชีพขวัญเนตร  เกษชุมพล  นักกายภาพบำบัดเรวดี  สุระเสียง  นักกายภาพบำบัดวิชญานนท์  ทุมมา  นักกายภาพบำบัดกฤติญดา  เจิมจอหอ  ผศ.บูรพา  ปุสธรรม  แพทย์หญิงจิตติมา  แสงสุวรรณ  แพทย์หญิงวรรณกานต์  เพ็ชรรุ้งรัตน์  ศ.สุวรรณา  อรุณพงษ์ไพศาล  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้รับบริการที่เคยรับการรักษาจากศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

            ผศ.ภัทรพงษ์  มกรเวส  รองผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ  กล่าวว่า  โครงการประชุมวิชาการด้านการฟื้นฟูหัวใจทางคลินิก  เรื่อง “Cardiac rehabilitation in patients with coronary heart disease: evidence-based and clinical practice updates 2017”  ถือเป็นการเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย  เป็นแนวทางในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าว/ภาพ :  งานประชาสัมพันธ์และโสตฯ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

Read 319 times Last modified on Tuesday, 30 May 2017 13:50