ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

 
 เรื่อง
1.

 การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีตกลงราคายา จำนวน 3 รายการ valsartan film-coat tb 80 mg, valsartan Fct+JCTZ 80/12.5,Amlodipine+valsartan fct 5/160