ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

 
 เรื่อง
1.

 การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีตกลงราคายา Cardepine inj 2 mg/2ml