การบริการผู้ป่วยส่งต่อ

หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ (Emergency Medical Services and Referral unit)

มีขอบเขตการให้บริการ ดังนี้ 

1. การให้บริการรับ ส่งต่อผู้ป่วย

   - บริการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาต่อสถานพยาบาลอื่น
   - บริการรับ - ส่งผู้ป่วยเพื่อรับการตรวจวินิจฉัย / ทำหัตถการเพื่อการรักษา / ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ที่สถานพยาบาลอื่นหรือ ศูนย์ตรวจพิเศษเอกชน ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

2. การคัดกรองผู้ป่วยด้านหัวใจและหลอดเลือด เพื่อส่งต่อห้องตรวจผู้ป่วยนอก หรือห้องฉุกเฉิน

3. ศูนย์ส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่อง (Referral and Continuing Care Center) โดยส่งข้อมูลการรักษาผู้ป่วยกลับโรงพยาบาลต้นสังกัด

4. บริการทำเรื่องนอนโรงพยาบาล ในเวรเช้าวันหยุดราชการ

5. ออกหน่วยปฐมพยาบาลในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น งานแข่งขันกีฬาต่าง ๆ 

 

หมายเลขโทรศัพท์ / Line

สายตรง 0 4320 3185ต่อ 68134
             08 2302 3512

ID Line : emsqshc