การบริการผู้ป่วยใน

     การบริการผู้ป่วยใน ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ทั้งด้านกุมารเวชศาสตร์หัวใจ อายุรศาสตร์หัวใจและศัลยศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด โดยเปิดรับบริการผู้ป่วยนอนพักรักษาในโรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย 3 หอผู้ป่วย ดังนี้ 

1. หอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์หัวใจ

     เปิดให้บริการ 24 เตียง โดยให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ตั้งแต่อายุ 1 วันขึ้นไป จนถึงวัยผู้ใหญ่ เช่นผู้ป่วยทำหัตถการตรวจสวนหัวใจ ผู้ป่วยที่มาผ่าตัดหัวใจและผู้ป่วยที่ต้องสังเกตอาการและมีภาวะฉุกเฉินทางโรคหัวใจ

2. หอผู้ป่วยอายุศาสตร์หัวใจ 

     เปิดให้บริการ 24 เตียง โดยให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจ รับผู้ป่วยทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่  15 ปี ขึ้นไป เช่น ผู้ป่วยที่ทำการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ การขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ การรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยไฟฟ้า รวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางโรคหัวใจ

3. หอผู้ป่วยศัลยศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด 

     เปิดให้บริการ 24 เตียง โดยให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดหัวใจทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป รวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดหัวใจ