Print this page

ยาป้องกันลิ่มเลือด Edoxaban

ยาป้องกันลิ่มเลือด Edoxaban

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาป้องกันลิ่มเลือด Edoxaban   ตัวอย่างสติ๊กเกอร์ ยา

Last modified on Tuesday, 10 March 2020 15:30