0 4323 2700

ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ รับรางวัลอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี 2565 Featured

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

     ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ได้รับรางวัลอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ประจำปี 2565 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์แพทย์ด้านอายุแพทย์จากทั่วประเทศ โดยจะมีพิธีรับวุฒิบัตรและรางวัลเกียรติยศในการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 38 ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย วันที่ 21 เมษายน 2565 นี้

     โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่นด้านครูแพทย์ ด้านวิชาการ ด้านการบริการทางคลินิค ด้านการบริการชุมชน และอายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแด่อายุรแพทย์ ผู้ซึ่งประกอบวิชาชีพด้านอายุรกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เสียสละ มีความดีเด่นด้านจริยธรรม ประกอบคุณงามความดีจนเป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพด้านอายุรกรรม

Read 67 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

ติดตามเรา