0 4323 2700

แจ้งเปลี่ยนแปลงการให้บริการในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

นโยบายการให้บริการในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

เนื่องจากในปัจจุบัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 มีการแพร่กระจายในประเทศไทยเป็นวงกว้าง และโรงพยาบาล เป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงสำคัญ ต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก พบว่าผู้ป่วยที่มีอายุ 70-79 ปี มีอัตราการเสียชีวิต 8% และ มากกว่า 80 ปี มีอัตราตายที่ 14.8% และหากมีโรคร่วมเช่นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือโรคหัวใจและหลอดเลือด ก็จะทำให้อัตราการเสียชีวิตสูงขึ้น ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ และสุขภาพของผู้รับบริการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด มีความเสี่ยงเสียชีวิตสูงกว่าคนทั่วไป จึงขอชี้แจงการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ เพื่อจุดประสงค์คือลดความแออัด ลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส และเพื่อลดโอกาสที่ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดจะได้รับเชื้อไวรัสและนำไปสู้การเจ็บป่วยรุนแรงถึงเสียชีวิต โดยมีนโยบายดังนี้.

นโยบายด้านการคัดกรอง

ทุกท่านที่มารับบริการ จะได้รับการตรวจคัดกรองโดยการซักถามอาการเบื้องต้น ได้แก่ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย ร่วมกับประวัติเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ หากมีอาการดังกล่าว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ หากมีอาการครบตามเกณฑ์ จะมีรถนำส่งไปยังโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 หากอาการไม่ครบทุกข้อ แต่มีความเสี่ยง จะจัดพื้นที่รอตรวจให้ที่ด้านนอกโรงพยาบาล

     กรุณาให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ตามความเป็นจริง เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการท่านอื่น และบุคลากรทางการแพทย์ หากไม่ให้ความร่วมมือในการคัดกรอง หรือให้ประวัติเป็นเท็จมีโทษตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ไม่มีบริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ผู้ที่ต้องการตรวจ สามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ หรือโรงพยาบาลขอนแก่น

นโยบายด้านการให้บริการผู้ป่วยนอก

  • เพื่อลดความหนาแน่นภายในโรงพยาบาล ขอความร่วมมือให้ผู้ป่วยมีญาติผู้ติดตามได้ไม่เกิน 1 ท่าน หรือหากผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ขอความร่วมมือให้ญาติผู้ป่วยรอด้านนอกโรงพยาบาล
  • ผู้ป่วยที่มาติดตามการรักษาตามนัด ไม่มีอาการผิดปกติ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับยาเดิมได้ โดยไม่ต้องรอพบแพทย์ หากมีนัดเจาะเลือด สามารถเจาะเลือดที่ รพ.ใกล้บ้าน และนำผลเลือดมาเพื่อให้แพทย์พิจารณาปรับยาได้
  • ผู้ป่วยที่ไม่สะดวกมาติดตามการรักษาและรับยาที่โรงพยาบาล หากมีนัดเจาะเลือด สามารถเจาะเลือดที่ รพ.ใกล้บ้าน และนำผลเลือดมาเพื่อให้แพทย์พิจารณาปรับยาได้ สามารถให้ญาติมารับยาแทนได้ โดยเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนตามสิทธิ์การรักษาของผู้ป่วย [รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม คลิก]

     ผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงภายใน 1 เดือน เช่น กลับมาจากต่างประเทศ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่แออัดหรือพื้นที่ที่เคยมีการพบผู้ยืนยันเชื้อ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อ หรือผู้ติดเชื้อ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ท่านจะได้รับการตรวจที่บริเวณที่จัดไว้ให้ด้านนอกโรงพยาบาล และจะมีบริการทำบัตรนัด และรับยาให้ที่บริเวณจุดตรวจ

      คลินิกนอกเวลาราชการ เปิดให้บริการตามปกติ โดยจะมีการคัดกรองข้างต้นเช่นเดียวกัน โดยงดรับผู้ป่วยใหม่ที่ไม่มีอาการแต่ต้องการมาตรวจสุขภาพหัวใจ เพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาล

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อห้องตรวจของท่าน ตามหมายเลขที่ให้ไว้ในบัตรนัด หรือ หมายเลขภายในที่ท่านต้องการติดต่อ

นโยบายด้านการให้บริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยนัดนอนโรงพยาบาล

     เพื่อลดความหนาแน่นภายในหอผู้ป่วย ขอความร่วมมืองดเยี่ยมผู้ป่วย หากจำเป็นให้ผู้ป่วยมีญาติเข้าเยี่ยมได้ครั้งละ 1 ท่าน เท่านั้น และหากท่านมีประวัติเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ ต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล พื้นที่แออัด หรือพื้นที่ที่มีการยืนยันผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ขอความร่วมมืองดเยี่ยมผู้ป่วย จะมีเจ้าหน้าที่ ติดต่อไปตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ เพื่อสอบถามประวัติเสี่ยง ประวัติเดินทาง และอาจพิจารณาเลื่อนนัดหากมีความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสการกระจายเชื้อในโรงพยาบาล หรือหากท่านต้องการเลื่อนนัดด้วยตนเอง ติดต่อ 043 232 700 แล้วต่อหมายเลขภายใน 68128

Read 718 times

ติดต่อเรา

0 4323 2700  อัตโนมัติ 

ติดตามเรา