โรงพยาบาลคุณธรรม การบริหาร คุณภาพชีวิตและภาวะผู้นำ Featured

โรงพยาบาลคุณธรรม การบริหาร คุณภาพชีวิตและภาวะผู้นำ

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “โรงพยาบาลคุณธรรม การบริหาร คุณภาพชีวิตและภาวะผู้นำ”

เปิดมุมมองแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อร่วมกันสร้างโรงพยาบาลคุณธรรม
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช,โรงพยาบาลต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผู้สนใจ กว่า 125 คน ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “โรงพยาบาลคุณธรรม การบริหาร คุณภาพชีวิตและภาวะผู้นำ” ที่ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ชั้น 3 อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
โครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และ รศ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เป็นวิทยากรพิเศษ และได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษารักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย
ตลอดการสัมมนา ผู้เข้ารับฟังการบรรยาย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมอง ประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร ชีวิตส่วนตัว ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม การบริหาร ภาวะผู้นำ การจัดการโรงพยาบาล อันนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและองค์กรต่อไป..

Last modified on Monday, 04 November 2019 13:44

Go to top