เมื่อท่านต้องมาโรงพยาบาล เพื่อเตรียมตัวสำหรับการตรวจรักษา ตามการวินิจฉัยของแพทย์  โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของพยาบาล และรายละเอียดตามใบนัด

คำแนะนำสำหรับ การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการผ่าตัด
     1. ตรวจทำฟันที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน ให้แล้วเสร็จก่อนวันนัดผ่าตัด ประมาณ 1 เดือน 
     2. เลิกสูบบุหรี่ และสุรา แอลกอฮอร์ ก่อนการผ่าตัด อย่างน้อย 2 เดือน
     3. ผู้ป่วยต้องหยุดรับประทานยาละลายลิ่มเลือดอุดตัน (Clopidogrel (Plavix))  ให้หยุดรับประทานยาก่อนการทำฟัน 7 วัน หลังจากทำฟันเสร็จแล้ว ให้รับประทานยาต่อได้ทันทีและผู้ป่วยต้องหยุดรับประทานยาป้องกันหลอดเลือดอุดตัน (Clopidogrel (Plavix)) ก่อนการผ่าตัด 7 วัน ตามรายละเอียดในใบนัด
     4. สิทธิการรักษา
          -  สิทธิบัตรทองโปรดตรวจสอบวันหมดอายุของใบส่งตัว หากหมดอายุกรุณาขอใบส่งตัวใหม่
          - สิทธิประกันสังคม แนบหนังสือรับรองสิทธิประกันตนจากโรงพยาบาลต้นสังกัดและตรวจสอบวันหมดอายุของใบส่งตัว หากหมดอายุกรุณาขอใบส่งตัวใหม่  

          -  สิทธิจ่ายตรง หากยังไม่ได้รับบัตรจ่ายตรง กรุณาขอเอกสารการเบิกต้นสังกัดจากหน่วยงานต้นสังกัดมาพร้อมกัน
          
     5. หากมีอาการผิดปกติ เช่น เหนื่อยมากขึ้น มีอาการเจ็บหน้าอก ฯลฯ  ให้มาโรงพยาบาลก่อนวันนัดได้ 
     6. หากมีปัญหาขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถมาตามนัดได้ หรือต้องการเลื่อนนัดผ่าตัด กรุณาโทรศัพท์แจ้งล่วงหน้า ที่หมายเลขโทรศัพท์ 043-232700 ต่อ 68120, 68128 หรือ 09-2254-399 (ในวันและเวลาราชการ)
     7. หากต้องการเจองห้องพิเศษ กรุณาโทรติดต่อพยาบาล  หมายเลขโทรศัพท์ 043-232700 ต่อ 68116, 68114 (ในวันและเวลาราชการ)
     8. หากผู้ป่วยมีบัตรประจำตัวโรงพยาบาลศรีนครินทร์ กรุณานำบัตรมาด้วย
     9. ให้พาญาติมาบริจาคเลือด สำหรับการผ่าตัดด้วย

*** หมายเหตุ: คิวนัดผ่าตัดมีโอกาสเลื่อนเข้า/ออก ก่อนวันนัดนอนโรงพยาบาล จะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์แจ้งคิวผ่าตัดตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้กับทางโรงพยาบาล ล่วงหน้า 2-3 วัน)

Go to top