เมื่อท่านต้องมาโรงพยาบาล เพื่อเตรียมตัวสำหรับการตรวจรักษา ตามการวินิจฉัยของแพทย์ กรณุนามาถึงโรงพยาบาล เวลา  9:00 - 12:00 น.

คำแนะนำสำหรับ การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด
     1. เตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว ซึ่งต้องใช้ในการนอนโรงพยาบาล ประมาณ 2-3 วัน กรุณามาตรงตามวันนัดหมาย
     2. รับประทานอาหารและยาได้ตามปกติ
     3. กรุณานำยาเดิมที่เคยรับประทานเป็นประจำ และยาประจำตัวโรคอื่นมาด้วย
     4. กรุณาให้ญาติที่สามารถตัดสินใจวางแผนการรักษาร่วมกับแพทย์ได้ อย่างน้อง 1 คน  สำหรับผู้่ปวยที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากบิดาหรือมารดาเท่านั้น
     5. สิทธิการรักษา
          -  สิทธิบัตรทอง โปรดตรวจสอบวันหมดอายุของใบส่งตัว หากหมดอายุกรุณาขอใบส่งตัวใหม่ 
          -  สิทธิประกันสังคม แนบหนังสือรับรองสิทธิประกันตนจากโรงพยาบาลต้นสังกัดและตรวจสอบวันหมดอายุของใบส่งตัว หากหมดอายุกรุณาขอใบส่งตัวใหม่ 
          -  สิทธิจ่ายตรง หากยังไม่ได้รับบัตรจ่ายตรง กรุณาขอเอกสารการเบิกต้นสังกัดจากหน่วยงานต้นสังกัดมาพร้อมกัน
          -  ชำระเงินเอง กรุณาเตรียมค่าใช้จ่ายเพื่อมัดจำก่อนการทำหัตถการ
     6. หากท่านมีประวัติการแพ้ยาหรืออาหารทะเล กรุณาแจ้งให้แพทย์เจ้าของใข้ หรือพยาบาลทราบ
     7. หากมีอาการผิดปกติ เช่น ใจสั่น หน้ามืด เวียนศรีษะ เจ็บแน่นหน้าอก เหนื่อยหอบมาก นอนราบไม่ได้ ตัวเขียวมากขึ้น ให้มาโรงพยาบาลก่อนวันนัดได้ หรือ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน
     8. หากต้องการเลื่อนนัดหรือ ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทรติดต่อพยาบาล  หมายเลขโทรศัพย์ 043-232700 ต่อ 68120, 68128 ในช่วงเวลา 13:00-16:00 น. ทุกวันยกเว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนกขัตฤกษ์ 

Go to top