อัตราค่าบริการตรวจรักษา

รายการหัตถการ ค่าบริการ
ในเวลาราชการ
ค่าบริการ
นอกเวลาราชการ
สิทธิเบิกได้ ชำระเกินเบิกไม่ได้
   ค่าบริการทางการแทพย์ 50 บาท 50 บาท 50 บาท -
   การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) 200 บาท 200 บาท 200 บาท -
   เอกซเรย์(x-ray) 220 บาท 220 บาท 220 บาท -
   ตรวจคลื่นสะท้อนความถี่สูง (Echocsrdiography) 2,000 บาท 2,660 บาท 2,000 บาท 660 บาท
   ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน
   (Exercise Stress Test)
1,500 บาท 2,160 บาท 1,500 บาท 660 บาท
   ตรวจหาสาเหตุภาวะหมดสติ 2,000 บาท 2,660 บาท 2,000 บาท 660 บาท
   ตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ 24 ชั่วโมง 2,000 บาท 2,660 บาท 2,000 บาท 660 บาท
   ค่าธรรมเนียมคลินิกนอกเวลาราชการ (เบิกไม่ได้) - - - 250 บาท
หมายเหตุ : อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

อัตราค่าบริการหัตถการห้องตรวจสวนหัวใจ กลุ่มผู้ป่วย Fax claim (เฉพาะผู้ป่วยประกันชีวิต)

รายการแพ็กเกจ(เหมาจ่าย) นอนโรงพยาบาล ค่าบริการ
   1.การตรวจวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจ (CAG) 2 วัน 1 คืน 40,000 บาท
   2.การตรวจสวนหัวใจ 2 วัน 1 คืน 50,000 บาท
   3.การวินิจฉัยไฟฟ้าหัวใจ(Eps) 2 วัน 1 คืน 50,000 บาท
   4.การขยายหลอดเลือดหัวใจ
         หมายเหตุ*ไม่รวมอุปกรณ์พิเศษตามจำนวนที่ใช้จริง
2 วัน 1 คืน 120,000-150,000 บาท
   5.การรักษาด้วยการจี้ไฟฟ้า 2 วัน 1 คืน 150,000-250,000 บาท
   6.การผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหรือกระตุกหัวใจถาวร
        หมายเหตุ *ค่าบริการขึ้นอยู่กับประเภทของการทำหัตถการ
2 วัน 1 คืน 100,000-430,000 บาท
----ค่าบริการยังไม่รวมค่าห้องพิเศษ-----
 หมายเหตุ : อัตราค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
     หน่วยประกันชีวิต โทร. 066-0955609

Go to top