การเตรียมตัวสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ผู้ป่วยบัตรทอง(กรณีผู้ป่วยใหม่)

          1. ใบส่งตัวที่ทางโรงพยาบาลต้นสังกัดออกให้ หรือ โรงพยาบาลจังหวัด ที่ระบุถึงศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

          2. กรณีที่ใช้บริการหลายโรงพยาบาล จะต้องมีใบส่งตัวทุกโรงพยาบาลที่ไปใช้บริการ เพื่อมารักษาต่อที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

          3. บัตรประจำตัวประชาชน กรณีเด็กที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้ใบสูติบัตร

หากไม่มีใบส่งตัว หรือใบส่งตัวหมดอายุ ผู้ป่วยต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง

ผู้ป่วยบัตรทอง(กรณีผู้ป่วยเก่า)

          1. สำเนาใบส่งตัวเดิมที่ยังไม่หมดอายุ

          2. บัตรประจำตัวประชาชน กรณีเด็กที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้ใบสูติบัตร

หากไม่มีใบส่งตัว หรือใบส่งตัวหมดอายุ ผู้ป่วยต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง

ผู้ป่วยบัตรประกันสังคม(กรณีผู้ป่วยใหม่)

          1. ใบส่งตัวที่ทางโรงพยาบาลต้นสังกัดออกให้(โรงพยาบาลที่ระบุในประกันสังคม) 

          2. กรณีที่ใช้บริการหลายโรงพยาบาล จะต้องมีใบส่งตัวทุกโรงพยาบาลที่ไปใช้บริการ เพื่อมารักษาต่อที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

          3. หนังสือรับรองสิทธิในการใช้สิทธิประกันตนจากโรงพยาบาลต้นสังกัด

          4. บัตรประจำตัวประชาชน

หากไม่มีใบส่งตัว หรือใบส่งตัวหมดอายุ หรือไม่มีหนังสือรับรองการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตน ผู้ป่วยต้องชำระค่าใช้จ่ายเองผู้ป่วยบัตรประกันสังคม (กรณีผู้ป่วยเก่า)

          1. สำเนาใบส่งตัวเดิมที่ยังไม่หมดอายุ ที่ทางโรงพยาบาลต้นสังกัดออกให้(โรงพยาบาลที่ระบุในประกันสังคม) 

          2. กรณีที่ใช้บริการหลายโรงพยาบาล จะต้องมีใบส่งตัวทุกโรงพยาบาลที่ไปใช้บริการ เพื่อมารักษาต่อที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

          3. บัตรประจำตัวประชาชน

          4. หนังสือรับรองสิทธิการในการใช้สิทธิประกันตนจากโรงพยาบาลตันสังกัด

หากไม่มีใบส่งตัว หรือใบส่งตัวหมดอายุ หรือไม่มีหนังสือรับรองการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตน ผู้ป่วยต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง

 

ผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

          1. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ป่วยบัตรพระบรมฯ ทั้งผู้ป่วยเก่าและใหม่

                ผู้ป่วยที่มีบัตรพระบรมฯ ที่ระบุถึงศูนย์ห้วใจสิริกิติ์ฯ โดยตรงสามารถใช้สิทธิในการรักษาได้ โดยเตรียมเอกสารเอกสาร ดังนี้

          1. บ้ตรพระบรมฯ ที่ระบุถึงศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

          2. บัตรประจำตัวประชาชน

          (กรณีผู้ป่วยทีมีบัตรพระบรมฯ ระบบโรงพยาบาลอื่น ให้ใช้ขั้นตอนการรักษาตามสิทธิบัตรทองทุกประการ)

เอกสารที่ต้องเตรียมมาโรงพยาบาล กรณีญาติมารับยาแทนผู้ป่วย

 สิทธิการรักษา บัตร
ประจำตัวประชาชน 
เอกสารนัด ใบส่งตัว
(ที่ยังไม่หมดอายุ)
บัตร
ประจำตัวผู้พิการ
บัตร
ประจำตัวพนักงาน

 1.ประกันสุขภาพ /ประกันสังคม

/  / /    

 2.เบิกตรง/อปท.

/ /      

 3.รัฐวิสาหกิจ

/ /      

 4.ผู้พิการ

/ /   /  

 5.ธนาคารแห่งประเทศไทยและอื่น ๆ 

/ /     /

หมายเหตุ : ให้นำผลค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการล่าสุดของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลใกล้บ้านมาแสดง(ถ้ามี) ณ วันมารับยาด้วย โดยเฉพาะกรณีผู้ป่วยใช้ยา วาร์ฟารินให้นำผลค่า INR ล่าสุดมาแสดง ณ วันนัดรับยา

 

แนวทางการรับยา กรณีญาติผู้ป่วยรับยาแทน 

 

 

การตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล เมื่อมารับบริการที่ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

 เอกสารที่ต้องเตรียม

      1.สำเนาใบส่งตัวที่ยังไม่หมดอายุการใช้งาน จำนวน  1  แผ่น
      2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร(เด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตร) หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1 แผ่น
      3.สำเนาบัตรประกันสังคม(กรณีประกันสังคม) จำนวน  1 แผ่น

       *** หากใบส่งตัวเก่าหมดอายุการใช้งาน กรุณาขอใบส่งตัวใหม่จากโรงพยาบาลที่ระบุในบัตรทองและต้องสำเนาเอาสาร จำนวน  2  แผ่น

 

 ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิการักษา

     1.ผู้ป่วยใหม่ >> กรอกประวัติผู้ป่วยใหม่ รับบัตรคิวพบแพทย์ ที่จุดคัดกรองด่านหน้า

     2.ผู้ป่วยเก่า/ผู้ป่วยนัด(มาตรงตามนัด)>> รับบัตรคิวรอพบแพทย์ที่หน้าห้องตรวจ

     3.เตรียมเอกสารให้ครบ ยื่นเอกสารตรวจสอบสิทธิ
          - บัตรทอง/ประกันสังคม >> ยื่นหน่วยประกันสุขภาพ ช่อง 25
          - สิทธิเบิกได้/ชำระเอง >> ยื่นที่เวชระเบียน ช่อง 18,19

 

บริการที่ท่านจะได้รับ ทั้งนี้เป็นไปตามการวินิจฉัยของแพทย์

       - ประเมินคัดกรองปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจ

       - ประเมินสัญญาญชีพ

       - เจาะเลือด ตรวจไขมันในเลือด น้ำตาลในเลือด การทำงานของไต ตับและการตรวจอื่นๆ 

       - ส่งตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอก

       - ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)

       - ส่งตรวจอุลตราซาวน์หัวใจ (Echocardiogram) เอคโค่

       - ส่งตรวจทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการเดินสายพาน (Exercise Stress Test)

       - ส่งตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ  24 ชั่วโมง (Holter monitoring)

       - นัดฉีดสี (ตรวจสวนหัวใจ)

       - นัดคิวผ่าตัด

       - เตรียมความพร้อมก่อนผ่านตัด นัดนอนโรงพยาบาล

 

 

 

Go to top