การพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก ทั้งด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม และกุมารเวชกรรม ทุกช่วง อายุ ภายใต้ดุลพินิจของแพทย์ผู้ทําการรักษา ตลอด 24 ชม. โดยให้บริการแบบองค์รวม ทั้งด้านกาย จิต อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ ให้การพยาบาลมีคุณภาพมาตรฐาน มีความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน บริการประทับใจ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง บริการห้องพักผู้ป่วยทั้งห้องเดียวพิเศษ ห้องพิเศษรวม 

Go to top