ที่อยู่

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่อยู่ : 123 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 

โทร : (043) 232-700 

โทรสาร : (043) 362-211

Google map :ขอเส้นทาง.

การเดินทาง
  •  รถส่วนบุคคล :ขอเส้นทาง.
  •  บขส.3 : รถสองแถวสีเขียว 4  - รพ.ศรีนครินทร์
  •  สนามบินขอนแก่น: ขอนแก่นซิตี้บัส สาย 24
  •  รถแท๊กซี่ :  

เส้นทางรถขนส่งสาธารณะ

หมายเลขโทรศัพท์ ภายใน / สายตรง ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน ภายใน สายตรง
     ประชาสัมพันธ์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ 68145,0 0 4323 2700 (อัตโนมัติ)
     บริการข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล   09-2254-3999
     บริการข้อมูลทั่วไป สอบถามตารางนัดแพทย์   043-232700 
จันทร์ -ศุกร์ 08.30 -20.00 น 
เสาร์-อาทิตย์ 08.30-16.30 น.
สำนักงาน
งานสารบรรณและธุรการ 68302
     งานคลัง (เงินรายได้) 68162 0 4320 2176
     งานพัสดุ 68311-14 0 4336 2211 โทรสาร
     งานเวชระเบียนและสถิติ 68142, 68144  
     งานประกันสุขภาพ ตรวจสอบสิทธิ์ 68139  
สำนักงานพัฒนาคุณภาพ  
     สำนักงาน 68209 ,68290  
     ความเสี่ยง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในโรงพยาบาล 68212  
     การป้องกันการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล 68211  
การพยาบาลผู้ป่วยนอก  
     ห้องตรวจกุมารเวชศาสตร์ 68155  
     ห้องตรวจอายุรกรรม  2 68131  
     ห้องตรวจอายุรกรรม 3-8 68129  
     ห้องตรวจศัลยศสาตร์หัวใจ 10 68125  
     ห้องตรวจศัลยศาตร์หัวใจ 12  68123   
     จุดประสานงานนัดนอนโรงพยาบาล  68128
การพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน   
     ห้องฉุกเฉิน  68112,68117
     หน่วยประสานงานส่งต่อผู้ป่วย EMS  68134  082-3023512
     หอผู้ป่วยสังเกตอาการ  68108  
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด   
     ห้องรับ- ส่ง ผ่าตัดฉุกเฉิน ชั้น 2 68272  
     ห้องรับ-ส่ง ผ่าตัด ชั้น 4 68430  
การพยาบาลผู้ป่วยใน   
     หอผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 5  68512  
     หอผู้ป่วยอายุรศาสตร์หัวใจ ชั้น 6 68611  
     หอผู้ป่วยศัลยศาสตร์หัวใจ ชั้น 7 68723  
การพยาบาลผู้ป่วยวิฤกต  
     หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยศาสตร์ ชั้น 4 68404-5  
     หอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 5 68504-6  
     หอผู้ป่วยวิกฤตอายุรศาสตร์ ชั้น 6 68603-4  
การพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ  
     หอผู้ป่วยพิเศษ 8A ชั้น 8 68815-6  
     หอผู้ป่วยพิเศษ 8B ชั้น 8 68843  
     หอผู้ป่วยพิเศษ 9A ชั้น 9 68902-3  
     หอผู้ป่วยพิเศษ 9B ชั้น 9 68946   
     หอผู้ป่วย Semi-SICU ชั้น 9 68907,68940  
ห้องปฏิบัติการ  
     ห้องตรวจสวนหัวใจ  68230  
     ห้องตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด  68243  
     ห้องรังสีวินิจฉัย 68264  
     ห้องเจาะเลือด 68151  
     ห้องเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ชั้น 1 68160  
ฝ่ายเภสัชกรรม  
     ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก  68141  
     ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน  68146  
     
   

 

Go to top