ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Overview about our hospital)

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง โรคหัวใจและหลอดเลือด ขนาด 200 เตียง ให้บริการผู้ป่วยปีละประมาณ 142,000 ราย การให้บริการตรวจรักษาได้มาตรฐานสากล JCI ,HA

     ให้บริการตรวจรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ บริการผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงรักษาผู้ป่วยโดยวิธีการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดและปิด รวมทั้งตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีการทำหัตถการ ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน ใส่ขดลวดค้ำยัน รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยวิธี Electrophysio Study & Radio Frequency Ablation เป็นที่แรกและที่เดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางทั้งทางการแพทย์มีการให้บริการวิชาการและวิจัย ทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับตติยภูมิชั้นสูง และขยายภารกิจไปในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้พ้นความทุกข์ทรมานจากโรคภัยซึ่งเป็นการตอบสนองน้ำพระทัยแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย และเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ดีขึ้นต่อไป.

 WORLD CLASS HEART CENTER

ศูนย์โรคหัวใที่มีคุณค่าต่อสังคม และมวลมนุษยชาติ
International Standard Heart Center that brings Value to Thai Society and Mankind.

 Doctor excellency ทีมแพทย์ผู้เชียวชาญ

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้การตรวจรักษาจากทีมแพทย์ เฉพาะทาง แพทย์ผู้เชียวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด และการพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะ.

 เอาใจใส่ด้วยหัวใจที่เกื้อกูล

การให้บริการผู้ป่วยดุจญาติมิตร การเอาใจใส่ดูแลผู้ป่วย ด้วยหัวใจที่เกื้อกูล มีมาตรฐานความปลอดภัยเป็นเลิศ มีมนุษยธรรม และมุ่งเน้นผู้รับบริการ.

 ความเป็นมา (Our History)

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีภารกิจในด้านการศึกษา วิจัยและให้บริการวิชาการแก่สังคมที่มีความเชียวชาญเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

     มีลักษณะเป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 10 ชั้น(รวมชั้นใต้ดิน) ริเริ่มก่อตั้งโดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์นภดล ทองโสภิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกรรมการจัดตั้งศูนย์โรคหัวใจ โดยได้ขอพระราชทานอัญเชิญพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นชื่อสถาบันแห่งนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบัน ซึ่งพระองค์ได้ทรงมีพระเมตตาพระราชทานนามสถาบันแห่งนี้ว่า ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Queen Sirikit Heart Center of the Northeast เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2534 และมีพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2535.

วัตถุประสงค์การก่อตั้ง ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     1. เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
     2. เพื่อเป็นศูนย์ป้องกันบำบัดรักษาตลอดจนศึกษาวิจัยโรคหัวใจและหลอดเลือดสำหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     ปัจจุบันโครงสร้างการบริหารงาน (ตามพระราชฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 เล่ม 128 ตอน 48 ก วันที่ 13 มิถุนายน 2554 ) ได้กำหนดให้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เข้ารวมเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา โครงสร้างการบริหารงานมีผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯเป็นผู้บังคับบัญชา และคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีคณะกรรมการต่างๆ กำกับดูแลการบริหารงาน และนโยบาย ได้แก่ คณะกรรมการประจำคณะแพทย์ศาสตร์ กรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

การให้บริการผู้ป่วย

     อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549  มีห้องตรวจผู้ป่วยนอกทั้งหมด 16 ห้องตรวจ เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30-16.30 น. บริการตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการ ณ ห้องตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมนี้ได้เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น. และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08.00 -12.00 น

     บริการตรวจรักษาผู้ป่วยใน เริ่มตั้งแต่เปิดให้บริการตั้งแต่ มีนาคม 2545 - มีนาคม 2546 จำนวน 10 เตียง โดยใช้พื้นที่ ณ อาคารชั่วคราวคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาในได้ย้ายมาเปิดให้บริการ ณ อาคารชั่วคราว ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และเริ่มรักษาผู้ป่วยโดยวิธีผ่าตัดหัวใจแบบเปิด เดือนมกราคม 2547 ขยายการบริการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดและแบบปิด โดยเช่าพื้นที่บริเวณชั้น 3 อาคารโรคพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขณะนั้นมีห้องผ่าตัด 2 ห้อง เตียงผู้ป่วยวิกฤ จำนวน 6 เตียง เตียงผู้ป่วยกึ่งวิกฤต จำนวน 6 เตียง จนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ได้ย้ายมาเปิดให้บริการที่อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

     ด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีทำหัตถการ เริ่มให้บริการตรวจสวนหัวใจ ตั้งแต่ปี 2539 ปัจจุบันขยายการบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยวิธีการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน การใส่ขดลวดค้ำยัน การักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยวิธี Electrophysio Study & Radio Frequency Ablation เป็นที่แรกและที่เดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ศูนย์โรคหัวใที่มีคุณค่าต่อสังคม และมวลมนุษยชาติ
International Standard Heart Center that brings Value to Thai Society and Mankind  

พันธกิจ (Mission)

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งเน้นการรักษาพยาบาล บริการวิชาการ สร้างงานวิจัย ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด และสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปรัชญา (Philosophy) 

    ปฎิบัติภารกิจโดยยิดหมั่นในหลักพระเมตตา และน้ำพระทัยขององค์สมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย 

ค่านิยมองค์กร 

   Q = คุณภาพการให้บริการ (Quality) 
   S = มุ่งเน้นความปลอดภัยเป็นเลิศ (Safety) 
   H = โรงพยาบาลทีมีมนุษยธรรม (Humanitarian hospital) 
   C = มุ่งเน้นผู้รับบริการ (Customer)

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

   เอาใจใส่ด้วยหัวใจที่เกื้อกูล

อัตลักษณ์ (Identities)

   มุ่งเน้นมาตรฐาน บริการปลอดภัย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

   

   1 กรกฎาคม 2562 - 31ธันวาคม 2563

 มาตรฐานคุณธรรม นโยบายจริยธรรม (Code of Conduct)

 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
    มีไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ยึดถือปฏิบัติควบคู่กับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังนี้
           1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้ทางราชการ
           2. มีความรับผิดชอบงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
           3. มีจรรยา ประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ใฝ่าหาความรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
           4. สามัคคีให้ความร่วมมือช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแก่เพื่อนร่วมงาน และประชาชนทั่วไป เน้นการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างความสามัคคี

นโยบายทางจริยธรรมของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
           1. ดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละตน และมีความรับผิดชอบ ไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม ระเบียบปฏิบัติ และกฏหมาย
           2. ปฏิบัติหน้ามี่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพและปฏิบัติงานในองค์กรด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาค ตามนโยบายการดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในองค์กร
           3. ดูแลผู้ป่วยตามหลักจรรยาบรรณ สากลและสิทธิของผู้ป่วย ให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี ยึดประโยชน์ของผู้มารับบริการเป็นหลัก
           4. สืบทอดวัฒธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงานในองค์กรและสังคม.

 มาตรฐานและความปลอดภัย (Quality and Safety)

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นการให้บริการผู้ป่วยและผู้รับบริการ โดยมุ่งเน้นมาตรฐาน และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ.

         อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับบุคลากรที่ให้บริการทางการแพทย์ เนื่องจากในการปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยและผู้มารับบริการนั้น มีโอกาสที่จะสัมผัสกับสิ่งที่คุมคามต่อสุขภาพอนามัยและความไม่ปลอดภัยในด้านต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน มีการดำเนินการด้านอาชีวอานามัยในโรงพยาบาลและการจัดการบริการสุขภาพแก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงแผนการบริการจัดการด้านความปลอดภัย และสภาพแว้ดล้อมในการทำงานทีดีขององค์กรและสังคม.

 Our Awards and Recognition

Go to top