ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Overview about our hospital)

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง โรคหัวใจและหลอดเลือด ขนาด 200 เตียง ให้บริการผู้ป่วยปีละประมาณ 142,000 ราย การให้บริการตรวจรักษาได้มาตรฐานสากล JCI ,HA

     ให้บริการตรวจรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ บริการผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงรักษาผู้ป่วยโดยวิธีการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดและปิด รวมทั้งตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีการทำหัตถการ ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน ใส่ขดลวดค้ำยัน รักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยวิธี Electrophysio Study & Radio Frequency Ablation เป็นที่แรกและที่เดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางทั้งทางการแพทย์มีการให้บริการวิชาการและวิจัย ทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับตติยภูมิชั้นสูง และขยายภารกิจไปในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้พ้นความทุกข์ทรมานจากโรคภัยซึ่งเป็นการตอบสนองน้ำพระทัยแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย และเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ดีขึ้นต่อไป.

 WORLD CLASS HEART CENTER

ศูนย์โรคหัวใที่มีคุณค่าต่อสังคม และมวลมนุษยชาติ
International Standard Heart Center that brings Value to Thai Society and Mankind.

 Doctor excellency ทีมแพทย์ผู้เชียวชาญ

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้การตรวจรักษาจากทีมแพทย์ เฉพาะทาง แพทย์ผู้เชียวชาญด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด และการพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะ.

 เอาใจใส่ด้วยหัวใจที่เกื้อกูล

การให้บริการผู้ป่วยดุจญาติมิตร การเอาใจใส่ดูแลผู้ป่วย ด้วยหัวใจที่เกื้อกูล มีมาตรฐานความปลอดภัยเป็นเลิศ มีมนุษยธรรม และมุ่งเน้นผู้รับบริการ.

 ความเป็นมา (Our History)

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีภารกิจในด้านการศึกษา วิจัยและให้บริการวิชาการแก่สังคมที่มีความเชียวชาญเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

     มีลักษณะเป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 10 ชั้น(รวมชั้นใต้ดิน) ริเริ่มก่อตั้งโดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์นภดล ทองโสภิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกรรมการจัดตั้งศูนย์โรคหัวใจ โดยได้ขอพระราชทานอัญเชิญพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นชื่อสถาบันแห่งนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบัน ซึ่งพระองค์ได้ทรงมีพระเมตตาพระราชทานนามสถาบันแห่งนี้ว่า ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Queen Sirikit Heart Center of the Northeast เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2534 และมีพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2535.

วัตถุประสงค์การก่อตั้ง ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     1. เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
     2. เพื่อเป็นศูนย์ป้องกันบำบัดรักษาตลอดจนศึกษาวิจัยโรคหัวใจและหลอดเลือดสำหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     ปัจจุบันโครงสร้างการบริหารงาน (ตามพระราชฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 เล่ม 128 ตอน 48 ก วันที่ 13 มิถุนายน 2554 ) ได้กำหนดให้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เข้ารวมเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา โครงสร้างการบริหารงานมีผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯเป็นผู้บังคับบัญชา และคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีคณะกรรมการต่างๆ กำกับดูแลการบริหารงาน และนโยบาย ได้แก่ คณะกรรมการประจำคณะแพทย์ศาสตร์ กรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

การให้บริการผู้ป่วย

     อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549  มีห้องตรวจผู้ป่วยนอกทั้งหมด 16 ห้องตรวจ เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30-16.30 น. บริการตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการ ณ ห้องตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมนี้ได้เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น. และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08.00 -12.00 น

     บริการตรวจรักษาผู้ป่วยใน เริ่มตั้งแต่เปิดให้บริการตั้งแต่ มีนาคม 2545 - มีนาคม 2546 จำนวน 10 เตียง โดยใช้พื้นที่ ณ อาคารชั่วคราวคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาในได้ย้ายมาเปิดให้บริการ ณ อาคารชั่วคราว ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และเริ่มรักษาผู้ป่วยโดยวิธีผ่าตัดหัวใจแบบเปิด เดือนมกราคม 2547 ขยายการบริการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดและแบบปิด โดยเช่าพื้นที่บริเวณชั้น 3 อาคารโรคพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขณะนั้นมีห้องผ่าตัด 2 ห้อง เตียงผู้ป่วยวิกฤ จำนวน 6 เตียง เตียงผู้ป่วยกึ่งวิกฤต จำนวน 6 เตียง จนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ได้ย้ายมาเปิดให้บริการที่อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

     ด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีทำหัตถการ เริ่มให้บริการตรวจสวนหัวใจ ตั้งแต่ปี 2539 ปัจจุบันขยายการบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยวิธีการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน การใส่ขดลวดค้ำยัน การักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยวิธี Electrophysio Study & Radio Frequency Ablation เป็นที่แรกและที่เดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

ศูนย์โรคหัวใที่มีคุณค่าต่อสังคม และมวลมนุษยชาติ
International Standard Heart Center that brings Value to Thai Society and Mankind  

พันธกิจ (Mission)

     ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งเน้นการรักษาพยาบาล บริการวิชาการ สร้างงานวิจัย ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด และสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปรัชญา (Philosophy) 

    ปฎิบัติภารกิจโดยยิดหมั่นในหลักพระเมตตา และน้ำพระทัยขององค์สมเด็กพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย 

ค่านิยมองค์กร 

   Q = คุณภาพการให้บริการ (Quality) 
   S = มุ่งเน้นความปลอดภัยเป็นเลิศ (Safety) 
   H = โรงพยาบาลทีมีมนุษยธรรม (Humanitarian hospital) 
   C = มุ่งเน้นผู้รับบริการ (Customer)

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

   เอาใจใส่ด้วยหัวใจที่เกื้อกูล

อัตลักษณ์ (Identities)

   มุ่งเน้นมาตรฐาน บริการปลอดภัย ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

   

   1 กรกฎาคม 2562 - 31ธันวาคม 2563

 ผู้บริหาร (Leadership)

รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส

ผู้อำนวยการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

ผศ.นพ.ศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์

รองผู้อำนวยการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

นพ.ชวลิต วงศ์พุทธะ

รองผู้อำนวยการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

 มาตรฐานคุณธรรม นโยบายจริยธรรม (Code of Conduct)

 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
    มีไว้สำหรับเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ยึดถือปฏิบัติควบคู่กับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังนี้
           1. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้ทางราชการ
           2. มีความรับผิดชอบงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
           3. มีจรรยา ประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ใฝ่าหาความรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
           4. สามัคคีให้ความร่วมมือช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแก่เพื่อนร่วมงาน และประชาชนทั่วไป เน้นการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างความสามัคคี

นโยบายทางจริยธรรมของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
           1. ดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละตน และมีความรับผิดชอบ ไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม ระเบียบปฏิบัติ และกฏหมาย
           2. ปฏิบัติหน้ามี่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณวิชาชีพและปฏิบัติงานในองค์กรด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาค ตามนโยบายการดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในองค์กร
           3. ดูแลผู้ป่วยตามหลักจรรยาบรรณ สากลและสิทธิของผู้ป่วย ให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี ยึดประโยชน์ของผู้มารับบริการเป็นหลัก
           4. สืบทอดวัฒธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงานในองค์กรและสังคม.

 มาตรฐานและความปลอดภัย (Quality and Safety)

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นการให้บริการผู้ป่วยและผู้รับบริการ โดยมุ่งเน้นมาตรฐาน และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ.

         อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับบุคลากรที่ให้บริการทางการแพทย์ เนื่องจากในการปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยและผู้มารับบริการนั้น มีโอกาสที่จะสัมผัสกับสิ่งที่คุมคามต่อสุขภาพอนามัยและความไม่ปลอดภัยในด้านต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน มีการดำเนินการด้านอาชีวอานามัยในโรงพยาบาลและการจัดการบริการสุขภาพแก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงแผนการบริการจัดการด้านความปลอดภัย และสภาพแว้ดล้อมในการทำงานทีดีขององค์กรและสังคม.

 Our Awards and Recognition

Go to top
JSN Medis 2 is designed by JoomlaShine.com | powered by JSN Sun Framework