Download Center

Up

หน่วยสารบรรณ

แบบฟอร์ม เอกสาร หน่วยสารบัญ ศสก.

01-ขั้นตอนการทำลายเอกสาร
02-ระเบียบการทำลายเอกสาร
03-ประเภทหนังสือและอายุการจัดเก็บ
04-แบบฟอร์มขอทำลาย
 
 
Powered by Phoca Download