Download Center

Up

เอกสาร IC

NI09 Post discharge surveillance form
NI08.2 แบบรายงานจำนวนแผลผ่าตัด
NI08.1 แบบรายงานจำนวนแผลผ่าตัดงานการพยาบาลห้องผ่าตัด
NI07 ตารางสรุปรายงานผู้ป่วยติดเชื้อ
NI06 สรุปรายงานการติดเชื่อในโรงพยาบาล
NI04 แบบรายงานผู้ป่วยใส่อุปกรณ์พิเศษ
NI02 แบบบันทึกการเฝ้าระวังการติดเชื้อดื้อยา
NI10 แบบบันทึกผลการตรวจเพาะเชื้อ
NI01 Point prevalence Surveillance Form
แนวทางการรายงานการติดเชื้อในโรงพยาบาลชนิดเฉพาะเจาะจงใน ศสก.ปี 2557
แนวปฏิบัติกรณีของมีคมบาด
แบบรายงานการบาดเจ็บจากของมีคมและการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
 
 
Powered by Phoca Download