ห้องตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม

 ห้องตรวจศัลยกรรมผู้ป่วยนอก 
วัน
ศัลยแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการ 08:30 - 12:00 น.


จันทร์

   รศ.นพ.สมภพ พระธานี(บ่าย)
   นายแพทย์ชลัช มิตรประชาปราณี
   นายแพทย์ฐิติ จันทร์เมฆา

  
อังคาร    แพทย์หญิงวิจิตรา อ่างกระโทก   
พุธ

   นายแพทย์ชวลิต วงศ์พุทธะ

   
พฤหัสบดี
   นายแพทย์นายพรชัย เสนารักษ์(เช้า)   
   นายแพทย์บัณฑิต โมฆะรัตน์
   
ศุกร์ - แพทย์งดออกตรวจ -
 คลินิกในเวลา จันทร์- ศุกร์ เปิดรับบัตรตั้งแต่ 07.00 น. ปิดรับบัตร 11.00 น.