ห้องตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม

  ห้องตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม
วัน
อายุรแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการ
เช้า
บ่ายคลินิกนอกเวลาราชการ
16.00 - 20.00 น.

จันทร์

นายแพทย์ไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร ผศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส แพทย์หญิงพวงผกา อึ้งประเสริฐ แพทย์หญิงจิตรดา อึ้งประเสริฐ
นายแพทย์ดนณ แก้วเกษ แพทย์หญิงจิตรดา อึ้งประเสริฐ แพทย์หญิงจิตรดา อึ้งประเสริฐ แพทย์หญิงพวงผกา อึ้งประเสริฐ
แพทย์หญิงอัจฉรา เครื่องพาที นายแพทย์สุรพันธ์ พนมศักดิ์    
นายแพทย์วิทย์ เหลืองวัฒนานนท์ แพทย์หญิงเกศนี    
นายแพทย์กิตติพงษ์ ภิญโญสโมสร      
อังคาร
ศ.พญ.อรทัย พาชีรัตน์ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร
นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร
 นายแพทย์ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
นายแพทย์ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์ นายแพทย์วิชัย เส้นทอง นายแพทย์ดนณ แก้วเกษ
แพทย์หญิงพะนอขวัญ โตภาคงาม  นายแพทย์บูรพา ปุสธรรม
แพทย์หยิงเกสรี สิงหโยทะกา นายแพทย์อภิลักษณ์  
นายแพทย์ศราวุฒิ ศรีประสาน นายแพทย์คีตะพงษ์ พงษ์ทิพากร  

พุธ

รศ.นพ.ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล แพทย์หญิงพวงผกา อึ้งประเสริฐ แพทย์หญิงจิตรดา อึ้งประเสริฐ  ผศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส
แพทย์หญิงดุจดาว สหัสทัศน์ แพทย์หญิงจิตรดา อึ้งประเสริฐ ผศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร
นายแพทย์กิตติพงษ์ ภิญโญสโมสร แพทย์หญิงเกศนี    
พฤหัสบดี แพทย์หญิงทรงขวัญ ศิลารักษ์ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร - นายแพทย์วิชัย เส้นทอง
นายแพทย์ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์ แพทย์หญิงพวงผกา อึ้งประเสริฐ แพทย์หญิงพะนอขวัญ โตภาคงาม
นายแพทย์ดนณ แก้วเกษ นายแพทย์สุรพันธ์ พนมศักดิ์
นายแพทย์คีตะพงษ์ พงษ์ทิพากร แพทย์หญิงอัจฉรา เครื่องพาที  
นายแพทย์ศราวุฒิ ศรีประสาน    
ศุกร์
ผศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส แพทย์หญิงดุจดาว สหัสทัศน์
แพทย์หญิงพะนอขวัญ โตภาคงาม
 นายแพทย์ดนณ แก้วเกษ
นายแพทย์บูรพา ปุสธรรม แพทย์หญิงพะนอขวัญ โตภาคงาม แพทย์หญิงดุจดาว สหัสทัศน์
นายแพทย์อภิลักษณ์  นายแพทย์วิทย์ เหลืองวัฒนานนท์
แพทย์หญิงเกสรี สิงหโยทะกา    
 หมายเหตุ : คลินิกนอกเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา   16.00 – 20.00 น.  ปิดรับบัตร  18.30 น. วันเสาร์ 08:00- 12:00 น. ปิดรับบัตร 11.00 น.