ห้องตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด

  ห้องตรวจพิเศษหัวใจและหลอดเลือด
วัน
เช้า

บ่ายคลินิกนอกเวลาราชการ
16.00 - 20.00 น.

 จันทร์

  แพทย์หญิงพวงผกา อึ้งประเสริฐ   แพทย์หญิงพวงผกา อึ้งประเสริฐ แพทย์หญิงพวงผกา อึ้งประเสริฐ
แพทย์หญิงจิตรดา อึ้งประเสริฐ
อังคาร
  แพทย์หญิงพวงผกา อื้งประเสริฐ

    แพทย์หญิงพะนอขวัญ โตภาคงาม

 แพทย์หญิงพะนอขวัญ โตภาคงาม
นายแพทย์ดนณ แก้วเกษ
พุธ
 แพทย์หญิง พะนอขวัญ โตภาคงาม   แพทย์หญิงพะนอขวัญ โตภาคงาม
  นายแพทย์ดนณ แก้วเกษ
 รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส
 นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ อินทรเพชร
พฤหัสบดี
  แพทย์หญิงพะนอขวัญ โตภาคงาม  แพทย์หญิงพะนอขวัญ โตภาคงาม  นายแพทย์วิชัย เส้นทอง
ศุกร์
  แพทย์หญิงพวงผกา อึ้งประเสริฐ   แพทย์หญิงพวงผกา อึ้งประเสริฐ
  แพทย์หญิงจิตรดา อึ้งประเสริฐ
 นายแพทย์ดนณ แก้วเกษ
แพทย์หญิงดุจดาว สหัสทัศน์
เสาร์      
 หมายเหตุ : คลินิกนอกเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา   16.00 – 20.00 น.  ปิดรับบัตร  18.30 น. วันเสาร์ 08:00- 12:00 น. ปิดรับบัตร 11.00 น.