ห้องตรวจสวนหัวใจ

 
วัน
ห้อง
CL 1
ห้อง
CL 2
ห้อง
CL 3
ห้อง
CL 4
ห้อง
CL sri mor/aft

 จันทร์

  นพ.ไกรสร ผศ.นพ.ยุทธพงศ์
พญ.วัชราภรณ์
นพ.พงษ์ศักดิ์

ผศ.นพ.ภัทรพงษ์
พญ.ดุจดาว
ศัลยกรรม
อังคาร
 รศ.นพ.ทรงศักดิ์ 
ผศ.ไชยสิทธิ์

ผศ.นพ.ไชยสิทธิ์ 
รศ.นพ.ทรงศักดิ์

นพ.ดนณ

ผศ.นพ.ภัทรพงษ์
 พญ.ดุจดาว
พญ.จิตรดา 
พุธ

 นพ.พงษ์ศักดิ์ 

นพ.สีหะพงษ์ 
พญ.วัชราภรณ์
  นพ.บูรพา

ผศ.นพ.ภัทรพงษ์
 พญ.ดุจดาว
นพ.วิชัย
พฤหัสบดี
  ผศ.นพ.ไชยสิทธิ์
 

รศ.นพ.ทรงศักดิ์ (เช้า)
ผศ.ไชยสิทธิ์(เช้า)
นพ.ดนณ (บ่าย)

  พญ.จิตรดา

ผศ.นพ.ภัทรพงษ์
 พญ.ดุจดาว
นพ.บูรพา 
ศุกร์
  นพ.วิชัย

นพ.พงษ์ศักดิ์

 
นพ.ไกรสร

นพ.ดนณ  (เช้า)
 พญ.ดุจดาว (บ่าย)
ผศ.นพ.ภัทรพงษ์ (บ่าย)
ผศ.นพ.ไชยสิทธิ์