ห้องตรวจสวนหัวใจ

 
วัน
ห้อง
CL 1
ห้อง
CL 2
ห้อง
CL 3
ห้อง
CL 4
ห้อง
CL sri mor/aft

 จันทร์

  นพ.ไกรสร / นพ.อภิลักษณ์ ผศ.นพ.ยุทธพงศ์  นพ.พงษ์ศักดิ์
นพ.กิตติพงษ์(ช/บ)
นพ.สุรพัน์(บ)
ผศ.นพ.ภัทรพงษ์
พญ.ดุจดาว
ศัลยกรรม
อังคาร
 รศ.นพ.ทรงศักดิ์ 
นพ.กิตติพงษ์(บ)
นพ.อภิลักษณ์(ช/บ)
ผศ.นพ.ไชยสิทธิ์ 
นพ.สุรพัน์(ช/บ)

นพ.ดนณ

ผศ.นพ.ภัทรพงษ์
 พญ.ดุจดาว
พญ.จิตรดา 
พุธ

 นพ.พงษ์ศักดิ์ 
นพ.อภิลักษณ์(บ)
นพ.สุรพัน์(บ)

นพ.สีหะพงษ์    นพ.บูรพา
นพ.กิตติพงษ์(ช/บ)
ผศ.นพ.ภัทรพงษ์
 พญ.ดุจดาว
นพ.วิชัย
พฤหัสบดี
  ผศ.นพ.ไชยสิทธิ์
 นพ.กิตติพงษ์(ช/บ)
นพ.สุรพัน์(บ)
รศ.นพ.ทรงศักดิ์
นพ.ดนณ 
  พญ.จิตรดา
นพ.อภิลักษณ์(ช/บ)
ผศ.นพ.ภัทรพงษ์
 พญ.ดุจดาว
นพ.บูรพา 
ศุกร์
  นพ.วิชัย
นพ.สุรพัน์(ช/บ)
นพ.พงษ์ศักดิ์
นพ.อภิลักษณ์(ช/บ)
 
นพ.ไกรสร
นพ.กิตติพงษ์(บ)
ผศ.นพ.ภัทรพงษ์
 พญ.ดุจดาว
นพ.ดนณ
ผศ.นพ.ไชยสิทธิ์