ค้นหาแพทย์

นพ.ศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์

นพ.ศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์

    • Cardiac Anesthesiology
  • 1290
Suparit Silarat MD,
Department of Anesthesiology,

Faculty of Medicine,Khon Kaen University,

Khon kaen 40002, Thailand

E-mail :

Office  number :0 4323 2700

Additional Info

  • ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
  • คุณวฒิ: ว.ว.
  • สาขาวิชาเอก: วิสัญญีวิทยา