ค้นหาแพทย์

รศ.พญ.วราภรณ์ เชื้ออินทร์

รศ.พญ.วราภรณ์ เชื้ออินทร์

    • Cardiac Anesthesiology
  • 1333
Assoc.Prof.WARAPORN CHAU-IN,M.D.

Department of Anesthesiology,Faculty of Medicine,

Khon kaen University,Khon kaen 40002,Thailand.

สายตรงผู้อำนวยการ ศสก.

E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office  number :0 4320 3185,68324 

Additional Info

  • ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออเฉียงเหนือ
  • คุณวฒิ: ว.ว.
  • สาขาวิชาเอก: วิสัญญีวิทยา
  • ความเชี่ยวชาญ: สาขาวิสัญญีวิทยา