การตรวจวินิจฉัยและการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ

   echo

    หลักการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจในเด็ก ต้องเริ่มด้วยการซักประวัติ และการตรวจร่างกายเพื่อประเมินว่าผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจในขั้นตอนอื่นต่อไปหรือไม่ ซึ่งได้แก่ การถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest x-ray) คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electorcardiogram) คลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ (Echocardiogram) การตรวจสวนหัวใจ (Cardiac catheterization) หรือการตรวจอื่น ๆ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคหัวใจในเด็กให้ถูกต้อง

Read more ...

     

     การใช้ยาในการรักษาโรคโดยทั่วไปจะปลอดภัยหรือไม่นั้น ขึ้นกับว่าใช้ยาอย่างถูกต้องหรือไม่ เนื่องจากยาแต่ละประเภทมีวิธีและขนาดการใช้ยาที่แตกต่างกัน หากใช้ไม่ถูกต้องอาจจะส่งผลร้ายแรงได้โดยเฉพาะการใช้ยาในเด็กที่ร่างกายยังเติบโตไม่เต็มที่ จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังกว่าปกติเพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว ผลเสียที่เกิดกับเด็กจะร้ายแรงกว่าที่เกิดกับผู้ใหญ่หลายเท่า

Read more ...

ผู้ป่วยจะได้การดูแลอย่างไร ก่อนการผ่าตัด  

     1. พยาบาลซักถามหรือสอบถามข้อมูลต่างๆ ตลอดจนการสังเกตอาการต่างๆ ของผู้ป่วยให้ถูกต้องและชัดเจน และซักถามจากญาติผู้ป่วยเพิ่มเติม ได้แก่ ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน ประวัติการผ่าตัด ประวัติการแพ้ยาและอาหาร เป็นต้น

     2. ดูแลให้ได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น การตรวจเลือด การถ่ายภาพรังสีทรวงอก การตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง การสวนหัวใจ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

Read more ...

     

     ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจโดยทั่วไปที่ไม่มีอาการ ควรให้การดูแลเช่นเด็กปกติ โดยให้รับประทานอาหารครบทั้ง  5 หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยให้กินนมแม่ตั้งแต่เกิดให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้

Read more ...

ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการดูแลในหอวิกฤตกุมารเวชศาสตร์หัวใจ ได้แก่  ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ  ผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัดทางหัวใจและหลอดเลือดในช่วงวันแรกหรือหลังการตรวจพิเศษที่มีภาวะแทรกซ้อนต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ สัญญาณชีพไม่คงที่ หรือผู้ป่วยที่ได้รับยาความเสี่ยงสูงในปริมาณที่สูง จำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

 

Read more ...

 

     ผู้ป่วยเด็กมักประสบปัญหาจากการได้รับยาสลบในขณะผ่าตัดเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ แต่มีความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบหายใจได้มากกว่าผู้ใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากพัฒนาการที่ยังไม่สมบูรณ์ของระบบหายใจโดยภาวะที่พบบ่อย ได้แก่ ภาวะปอดแฟบ การติดเชื้อ หรือการเกิดภาวะอุดกั้นในระบบทางเดินหายใจ 

Read more ...