โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อย

โรคผนังกั้นหัวใจห้องล่างรั่วคือโรคหัวใจแต่กำเนิดที่มีความผิดปกติในการสร้างผนังกั้นหัวใจห้องล่างซ้ายและห้องล่างขวาที่ไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดรูรั่วที่ผนังกั้นหัวใจห้องล่างและมักเป็นความผิดปกติโดยกำเนิด
Read more ...

      โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียวที่มีการสลับกันของเส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดง เป็นความผิดปกติของหัวใจแต่กำเนิดชนิดเขียวที่มีการสลับกันของ เส้นเลือดดำและเส้นเลือดแดงใหญ่  พบได้ไม่บ่อยมาก แต่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากอัตราการตายสูง   ถ้าไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที
Read more ...

ASDheartโรคผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว คือโรคหัวใจแต่กำเนิดที่มีผนังกั้นหัวใจห้องบนรั่ว ทำให้เลือดไหลจากหัวใจห้องบนซ้ายไปห้องบนขวาได้ในจังหวะที่หัวใจบีบตัว ซึ่งบางรายสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่แรกคลอด แต่บางรายก็ไม่มีอาการใดๆที่แสดงถึงความผิดปกติจนอายุมากก็มีASD เป็นอาการของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดหนึ่ง 

Read more ...

Hypoxic-spells

 Hypoxic spells เป็นภาวะที่เด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดมีระดับออกซิเจนในเลือดลดลงอย่างรุนแรงเป็นเวลานาน แม้ว่าส่วนใหญ่จะหายได้เอง แต่ก็อาจรุนแรงถึงเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องในเวลาอันควร

Read more ...

pdaโรคหลอดเลือดหัวใจเกิน เป็นความผิดปกติของหลอดเลือดๆ ที่เรียกว่า ดักตัส-อาร์เทอริโอซัส(ductus arteriosus) ซึ่งเชื่อมอยู่ระหว่างหลอดเลือดแดงใหญ่และหลอดเลือดปอด ที่เปิดอยู่หรือปิดไม่สนิท

Read more ...

 หัวใจวาย หมายถึง ภาวะซึ่งหัวใจไม่สามารถสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายได้อย่างพอเพียงหัวใจวายไม่เหมือนกับหัวใจหยุดเต้นเราเรียกหัวใจวายว่า congestive heart failure คือ

หัวใจทำงานล้มเหลวทำให้เนื้อเยื่อต่างๆขาดออกซิเจนเมื่อไตได้รับเลือดไปเลี้ยงน้อยลงทำให้ไตสร้างสารบางชนิดออกมาทำให้เกิดการคั่งของน้ำและเกลือในร่างกาย

Read more ...

TOF ถือเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ทำให้มีอาการเขียวที่พบบ่อยที่สุดประมาณ 5 - 10% ของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดที่ทำให้เขียว ลักษณะความพิการของหัวใจประกอบด้วยความผิดปกติ 4 อย่าง คือ

Read more ...

ปากเป็นช่องทางผ่านของอาหาร ในขณะเดียวกันก็เป็นที่ซุกซ่อน ฝังตัว ของเชื้อโรคหลายชนิด ที่สำคัญคือ เชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า สเตร็บไตคอคไค เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้มักฝังตัวอยู่บริเวณซอกฟัน ช่องฟันที่ผุ และเยื่อบุในช่องปากทั่วๆ ไป เชื้อโรคในปากเหล่านี้อาจแทรกซึมเข้าสู่กระแสโลหิต ก่อให้เกิดการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ เยื่อบุหัวใจ ซึ่งสาเหตุอาจเกิดได้จาก การแปรงฟันที่ไม่ถูกวิธี การได้รับการถอนฟัน หรือการตัดต่อมทอนซิล เป็นต้น

Read more ...