About us

เกี่ยวกับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

01head about

 

  1.      ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีภารกิจในด้านการศึกษา วิจัยและให้บริการวิชาการแก่สังคมที่มีความเชียวชาญเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 10 ชั้น(รวมชั้นใต้ดิน) ริเริ่มก่อตั้งโดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์นภดล ทองโสภิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกรรมการจัดตั้งศูนย์โรคหัวใจ โดยได้ขอพระราชทานอัญเชิญพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นชื่อสถาบันแห่งนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบัน ซึ่งพระองค์ได้ทรงมีพระเมตตาพระราชทานนามสถาบันแห่งนี้ว่า ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Queen Sirikit Heart Center of the Northeast   เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2534 และมีพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2535 โดยมีวัตถุประสงค์การก่อตั้งสำคัญ 2 ประการคือ

  2. ประการแรก : เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา

  3. ประการที่สอง : เพื่อเป็นศูนย์ป้องกันบำบัดรักษาตลอดจนศึกษาวิจัยโรคหัวใจและหลอดเลือดสำหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  4. ด้วยภารกิจและปณิธานที่ตั้งมั่นทำให้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางทั้งทางการแพทย์มีการให้บริการวิชาการและวิจัย ทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับตติยภูมิชั้นสูง และขยายภารกิจไปในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้พ้นความทุกข์ทรมานจากโรคภัยซึ่งเป็นการตอบสนองน้ำพระทัยแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทย และเพื่อคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ดีขึ้นต่อไป
  5.      ปัจจุบันโครงสร้างการบริหารงาน (ตามพระราชฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 เล่ม 128 ตอน 48 ก วันที่ 13 มิถุนายน 2554 ) ได้กำหนดให้ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ เข้ารวมเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มีฐานะเทียบเท่าภาควิชา  โครงสร้างการบริหารงานมีผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯเป็นผู้บังคับบัญชา และคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีคณะกรรมการต่างๆ กำกับดูแลการบริหารงาน และนโยบาย ได้แก่ คณะกรรมการประจำคณะแพทย์ศาสตร์ กรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ


  6. การบริการผู้ป่วย
  7.      อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549 จึงได้จัดและบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกโรคหัวใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ วันทำการปกติ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30-16.30 น. มีห้องตรวจผู้ป่วยนอกทั้งหมด 16 ห้องตรวจ ประกอบด้วยห้องตรวจผู้ป่วยด้านอายุรกรรม จำนวน 8 ห้อง ห้องตรวจผู้ป่วยด้านศัลยกรรม จำนวน 4 ห้อง ห้องตรวจผู้ป่วยกุมารเวชกรรม จำนวน 4 ห้อง บริการตรวจรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการ ณ ห้องตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมนี้ได้เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30-20.00 น. และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 08.00 -12.00 น. 

  8.      บริการตรวจรักษาผู้ป่วยใน เริ่มตั้งแต่เปิดให้บริการตั้งแต่ มีนาคม 2545 - มีนาคม 2546 จำนวน 10 เตียง โดยใช้พื้นที่ ณ อาคารชั่วคราวคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อมาในได้ย้ายมาเปิดให้บริการ ณ อาคารชั่วคราว ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ และเริ่มรักษาผู้ป่วยโดยวิธีผ่าตัดหัวใจแบบเปิด  เดือนมกราคม 2547 ขยายการบริการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการผ่าตัดหัวใจแบบเปิดและแบบปิด โดยเช่าพื้นที่บริเวณชั้น 3 อาคารโรคพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งขณะนั้นมีห้องผ่าตัด 2 ห้อง เตียงผู้ป่วยวิกฤ จำนวน 6 เตียง เตียงผู้ป่วยกึ่งวิกฤต จำนวน 6 เตียง จนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ์ 2549 ได้ย้ายมาเปิดให้บริการที่อาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

  9.      ด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีทำหัตถการ เริ่มให้บริการตรวจสวนหัวใจ ตั้งแต่ปี 2539 ปัจจุบันขยายการบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยวิธีการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยบอลลูน การใส่ขดลวดค้ำยัน การักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะโดยวิธี Electrophysio Study & Radio Frequency Ablation เป็นที่แรกและที่เดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

about2018