บริการฉุกเฉิน 24 ชม.

 • การบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน

  ห้องฉุกเฉินโรคหัวใจ ศูนย์หัวสิริกิติ์ฯ ให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคหัวใจและหลอดเลือด ตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 08 9623 7171...

  Read more

ตารางแพทย์ออกตรวจ

 

     การฟื้นฟูหัวใจเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด เภสัชกร นักโภชนาการ นักสังคมสงเคาระห์ หรือวิชาชีพอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูหรือคงไว้ซึ่งสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ สังคม ลดอาการแสดงต่าง ๆ ของโรคหัวใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิต ส่งเสริมสุขภาพจิต ลดภาวะเครียดและซึมเศร้า เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยรวมไปถึงการให้ความรู้ เพื่อให้ผู้ป่วยตระหนักถึงการกำจัดปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors) ของการเกิดโรคหัวใจซ้ำ และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

การฟื้นฟูหัวใจสามารถแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 ผู้ป่วยใน (inpatient) เป็นระยะแรกของการฟื้นฟูหัวใจ โดยส่วนใหญ่มักมีระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ในโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการนอนโรงพยาบาลเป็นเวลานานรวมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูหัวใจ และการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องหลังออกจากโรงพยาบาล

ระยะที่ 2 ผู้ป่วยนอก (outpatient) เป็นระยะหลังจากผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล ซึ่งจะใช้เวลาในการฟื้นฟูประมาณ 8-12 สัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย(physical) จิตใจ(mental) เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและสังคม (social) รวมไปถึงการให้ความรู้เพื่อให้ผู้ป่วยตระหนักถึงการกำจัดปัจจัยเสี่ยง (risk factors) ของการเกิดโรคหัวใจซ้ำอีก โดยส่วนใหญ่มักเริ่มโปรแกรมการฟื้นฟูภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากจำหน่วยผู้ป่วย

ระยะที่ 3 ระยะต่อเนื่อง (maintenance) เป็นระยะหลังจากผู้ป่วยผ่านการฟื้นฟูในระยะที่ 2 แล้ว ในระยะนี้ ผู้ป่วยจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูหัวใจ และการกำจัดปัจจัยเสี่ยงเป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถกำหนดระดับความหนักของการออกกำลังกายที่บ้านได้ด้วยตนเอง ซึ่งหลังสิ้นสุดการฟื้นฟูแล้วผู้ป่วยจะสามารถกลับไปดำเนินชีวิตในสังคมได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

การให้บริการของงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ ประกอบด้วย
 • การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด
 • การฟื้นฟูผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด
 • การฟื้นฟูผู้ป่วยหลังขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน
 • การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 • การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลว
 • การฟื้นฟูผู้ป่วยหลังใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจหรือเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ
 • การจัดโปรแกรมออกกำลังกายและทำกิจกรรมที่บ้าน
 • การจัดโปรแกรมออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟูผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
 • การทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ
คลินิกพิเศษที่เปิดให้บริการ

     คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจระยะที่ 2

          เปิดให้บริการ วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 13:00 - 16:00 น.

     คลินิกโรคกลุ่มเสี่ยงและส่งเสริมสุขภาพ  

          เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร เวลา 13:00 - 16:00 น.

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู