ฝ่ายเภสัชกรรม ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

px head

ฝ่ายเภสัชกรรม ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งโครงสร้างภายในฝ่าย เป็น 4 งาน ดังนี้ 

     1. งานบริการจ่ายยา ฝ่ายเภสัชกรรม ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

งานบริการจ่ายยาให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกและจ่ายยาผู้ป่วยใน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่ถูกต้อง ปลอดภัย ได้คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้บริการอย่างรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ  ให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอกและจ่ายยาผู้ป่วยในโดยมีเภสัชกรจ่ายยาตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเป็น

   1.1 บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ระยะเวลารอคอยยาเฉลี่ย 30 นาทีและ 60 นาทีในช่วงเวลารีบเร่ง
       1.2 บริการจ่ายยาผู้ป่วยใน มีหน้าที่หลักในการให้บริการจัดยา จ่ายยาให้กับหอผู้ป่วยต่างๆ ห้องตรวจสวนหัวใจ  และห้องผ่าตัด ระบบการจ่ายยาแบบ One Day Dose จำนวน 12 หอผู้ป่วย และ ready to use daily dose จำนวน 1 หอผู้ป่วย รับคำสั่งการใช้ยาจาก copy doctor order sheet

  2. งานบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) ฝ่ายเภสัชกรรม ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ

การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อการใช้ยารักษาโรคโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ป่วยได้รับผลประโยชน์จากการใช้ยา ดังนั้นเภสัชกรในโรงพยาบาลจึงได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทของเภสัชกรโดยสามารถให้บริการในงานบริบาลทางเภสัชกรรมซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดระบบการบริบาลเภสัชกรรมทางด้าน Pharmacy Practice ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยหรือผู้มารับบริการโดยตรง ซึ่งเภสัชกรจะมีหน้าที่หลัก คือ วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับยาของผู้ป่วยว่ามีหรือไม่ ถ้าพบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว หรือมีแนวโน้มจะเกิดปัญหาขึ้น (Identifying actual or potential drug related problems) แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วให้ผู้ป่วย (Resolving the actual drug related problems) ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย (Preventing the potential drug related problems) ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมักมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง จึงมีการใช้ยาในการรักษาหลายรายการ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาจากการใช้ยาได้ ดังนั้น งานบริบาลทางเภสัชกรรม ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ฯตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีการดำเนินงานเภสัชกรรมคลินิก เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการเภสัชกรรม โดยเน้นการดูแลผู้ป่วยเรื่องยา ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยจากการใช้ยาและได้รับผลประโยชน์จากการใช้ยามากที่สุด อีกทั้งทำให้การใช้ยาในโรงพยาบาลมีความเหมาะสมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านยาที่ไม่จำเป็น หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาภาวะเจ็บป่วยที่เกิดจากอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยในให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นแหล่งฝึกงานให้แก่นิสิต/ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ นักศึกษา Pharm D และระดับที่สูงกว่า  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเภสัชกรโรงพยาบาลที่สนใจฝึกปฏิบัติงานด้านการบริบาลเภสัชกรรม (Pharmaceutical care) กิจกรรม ประกอบไปด้วย

- ค้นหาปัญหา/การแก้ไขและป้องกันปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วยใน

 - การคำนวณระดับยาในเลือดแก่ผู้ป่วย

 - งานบริการสารสนเทศบนหอผู้ป่วย

 - การทำประวัติการใช้ยาเดิมผู้ป่วยร่วมกับทีมสหสาขา

 - งานบริการคลินิกพิเศษ : warfarin Clinice, Heart failure Clinic

 - สอน และฝึกปฏิบัตินักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท  และ Pharm D.

     3. งานเภสัชสารสนเทศ ประกอบด้วยหน่วยงานย่อย 3 หน่วยงาน คือ ศูนย์บริการวิชาการและสารสนเทศ  หน่วยประกันคุณภาพทางเภสัชกรรม และหน่วยธุรการฝ่ายเภสัชกรรม 

           3.1  ศูนย์บริการวิชาการและสารสนเทศ มีหน้าที่ ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านยาทั้งแบบตั้งรับและแบบเชิงรุกแก่ผู้รับบริการ บริการให้ข้อมูลสนับสนุนงานบริการทางคลินิก (Clinical service) สนับสนุนข้อมูลยาแก่คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) จัดทำบัญชียาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ การประเมินการใช้ยา การติดตามอาการไม่พึงประสงค์จาการใช้ยา สนับสนุนการวิจัย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพของฝ่ายเภสัชกรรม 

          3.2  หน่วยประกันคุณภาพทางเภสัชกรรม

                3.2.1. มีการนำข้อมูลที่พบจากการให้บริการเภสัชสนเทศแบบตั้งรับเผยแพร่ออกไปในเชิงรุกหรือสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับปัญหาองค์กร และมีการจัดทำเอกสารวิชาการที่ถูกต้อง เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

                3.2.2. การให้ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการจัดการด้านยาที่องค์กรให้ความสำคัญ เช่น ยาที่มีความเสี่ยงสูง, ยาใหม่/ยาตัวอย่างในโรงพยาบาล, ความคลาดเคลื่อนด้านยา, การป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและแพ้ยาซ้้ำ

                       3.2.3. การให้บริการเภสัชสารสนเทศอย่างเป็นระบบ สามารถตอบสนองความต้องการผู้รับบริการทั้งในเรื่องความทันต่อเวลาที่ต้องการใช้ข้อมูล ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ประโยชน์ที่ได้รับจากข้อมูล ตลอดจนช่องทางในการได้รับข้อมูลของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์และการให้ข้อมูลด้านยาที่สามารถป้องกันหรือช่วยลดความเสี่ยงในโรงพยาบาล

                3.2.4. ประกันได้ว่างานเภสัชกรรมมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

           3.3. หน่วยธุรการ

     4. งานบริหารเภสัชกิจ ฝ่ายเภสัชกรรม ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      ทำหน้าที่เกี่ยวกับ การบริหารคลังเวชภัณฑ์ และการจัดซื้อ จัดหาเวชภัณฑ์ยาให้ถูกต้องตามหลักการ และระเบียบที่กำหนดให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลงานบริหารเภสัชกิจ ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยในสังกัดดังต่อไปนี้

           4.1. หน่วยบริหารคลังเวชภัณฑ์: มีหน้าที่ในการควบคุม เก็บรักษา จัดจ่าย และกระจายเวชภัณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักการให้แก่หน่วยเบิกต่างๆในโรงพยาบาลโดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การบริหารจัดการระบบคลังเวชภัณฑ์มีประสิทธิภาพ มียาที่มีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอตามความต้องการใช้  ไม่ขาด Stock, Over Stock มีการจัดการยาที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ลดความสูญเสีย ลดความเสี่ยง ให้เหลือน้อยที่สุด มีระบบการจัดเก็บที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การจัดการระบบข้อมูลมีความถูกต้องเป็นปัจจุบันและมีมาตรการในการป้องกันการสูญหาย

           4.2. หน่วยผลิตยา: มีหน้าที่ให้บริการผลิตยาตามมาตรฐานเภสัชกรรม เพื่อใช้ในโรงพยาบาล โดยให้บริการผลิตยาน้ำสำหรับเด็ก และน้ำยาฆ่าเชื้อที่ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตยาที่มีปริมาณตัวยาสำคัญตรงตามมาตรฐานที่กำหนด มีความคงตัว ปราศจากสิ่งปนเปื้อน รูปลักษณ์สวยงาม สะอาด น่าใช้ ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ และผู้รับบริการ

           4.3 หน่วยจัดซื้อ: มีหน้าที่ในการบริหารจัดการเกี่ยวระบบเอกสารการจัดซื้อต่างๆ ของฝ่ายเภสัชกรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ระบบงานการจัดซื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เบิกจ่ายได้ทันตามเวลา ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน